1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Deken.nl. Deken.nl is een onderdeel van Het Beddenhuis.
Postadres: Deken.nl, Beukenlaan 42 5563 AT Westerhoven  Email:

1.2
Het Beddenhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17070536. Via de website van Deken.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Deken.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Deken.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. KOOPOVEREENKOMST
2.1
a. Offertes en aanbiedingen van Deken.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Deken.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Deken.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Deken.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Deken.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2
Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Deken.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Deken.nl.

2.3
Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4
Orderproces:

 • Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
 • De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
 • De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
 • De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken;
 • De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
 • De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
 • “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
 • De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
 • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
 • De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
 • Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL betaling, dan wordt deze in gang gezet;
 • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

3. PRIJZEN
3.1
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 50,- worden € 4.95,- verzendkosten berekend). Bij een bestelling van een compleet slaapsysteem kunt u contact met ons opnemen over eventuele montagekosten (optioneel tenzij anders overeen gekomen met de klant). Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

3.2
In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Deken.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. LEVERING
a.
 Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Deken.nl niet in verzuim. Deken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Deken.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Deken.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. BEZORGING
5.1
De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Deken.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in Duitsland of op de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag van € 50,-. Deken.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door Deken.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden, worden door een extern transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur. Als wij de goederen via een transporteur leveren zullen wij dit altijd aan U kenbaar maken.

5.3
Deken.nl bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst  thuis bij de klant bezorgd.

5.4
Indien de klant op het met Deken.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Deken.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Deken.nl -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.

5.5
De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

5.6
Door middel van ondertekening van de bezorgbon/factuur tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

6. BETALING
6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL, overboeking of desgewenst via PIN of KONTANTE betaling bij aflevering. Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt Deken.nl om een aanbetaling van 25%. Het rest aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling. Deken.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2
Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij Deken.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Deken.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Deken.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4
Bij een niet tijdige betaling door de koper is Deken.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5
De eigendom van door Deken.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Deken.nl is verschuldigd, aan Deken.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

7. GARANTIES
7.1
Deken.nl garandeert dat de door Deken.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2
Al de producten uit het assortiment van Deken.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten of de CBW. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan Deken.nl te laten weten.

7.3
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

 1. Ten aanzien van normale slijtage.
 2. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 3. Bij onoordeelkundig gebruik.
 4. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 5. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
 6. Indien anderen dan Deken.nl, zonder voorafgaande toestemming van Deken.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

7.4
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Deken.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Deken.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Deken.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

8. ONTBINDING EN RETOURNERING
8.1

 1. De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Deken.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Deken.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).
 2. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Deken.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Deken.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 3. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid 8.2, zal Deken.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

8.2
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

 1. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
 2. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);
 3. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
 4. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 5. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
 6. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

9. OVERMACHT
In geval van overmacht is Deken.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. PRIVACY
10.1
Deken.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Deken.nl registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Deken.nl.

10.2
Persoonsgegevens zullen door Deken.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Deken.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.

11. KLACHTEN EN REPARATIES
11.1
Deken.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect Deken.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Deken.nl op welke wijze dit geschiedt.

11.2
De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Deken.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteursbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de Deken.nl bezorgdienst.

11.3
Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Deken.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Deken.nl aan de koper doorberekend.

11.4
Iedere aansprakelijkheid van Deken.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Deken.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Deken.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.